• Κλινική St. Mary's and John polyclinic
  • Saint Mary's and John's Polyclinic Καρδίτσης 2 ,2045 Στρόβολος.